Rotshtein | הודעה לבעלי מניות

הודעה לבעלי מניות

רוטשטיין נדל"ן בע"מ
("החברה")
הודעה לבעלי המניות בחברה על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת
בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), בהתאם לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפת כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), התש"ס-2000, בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ובהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, מודיעה בזאת החברה, על זימונה של אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות בחברה שתתקיים ביום רביעי, 13 ביולי 2016, בשעה 15:00, במשרדה הרשום של החברה ברחוב הסיבים 49, פארק ינאי, פתח תקווה (טל: 073-2555444 (להלן: "האסיפה"). על סדר יומה של האסיפה תעמודנה ההחלטות כדלהלן, והכול כמפורט בדוח המיידי של החברה מיום 31 במאי 2016 (מס' אסמכתא: 2016-01-041277) (להלן: "הדוח המיידי").
על סדר היום:
1. דיון בדו"חות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה, לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015.
2. אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.
3. אישור מינויים מחדש של ה"ה: סעדיה עוזרי, יו"ר הדירקטוריון, יצחק מירילשוילי, בעל השליטה בחברה, אריה בורשטיין ודניאל ברנשטיין, המכהנים נכון למועד זה כדירקטורים בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה או עד למועד סיום כהונתם בהתאם להוראות כל דין ו/או תקנון החברה, לפי המוקדם. כן, אישור מינוים מחדש של מר אריה בורשטיין ומר דניאל ברנשטיין המכהנים נכון למועד זה כדירקטורים בלתי תלויים בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, והכל כמפורט בסעיף 2.3 לדוח המיידי.
4. אישור מינויה של הגב' איריס אבנר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים החל מיום 8 באוגוסט 2016, והכל כמפורט בסעיף 2.4 לדוח המיידי.
המועד הקובע
המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה לעניין הזכות להשתתף ולהצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, הינו תום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול ביום שני, 13 ביוני 2016 (להלן: "המועד הקובע"). ואם לא התקיים מסחר במועד הקובע, אזי ביום המסחר הראשון שלפניו.
כתב הצבעה והודעות עמדה
בעלי המניות רשאים להצביע בכל ההחלטות אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באופן אישי או על ידי שלוח וכן באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני וכתב הצבעה בכתב. נוסח כתב הצבעה בכתב והודעות עמדה בגין האסיפה האמורה ניתן למצוא באתר ההפצה של המגנ"א בכתובת: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה בכתובת www.tase.co.il. ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה של המגנ"א, הרשום לעיל.
המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה לחברה הינו: יום ראשון, 3 ביולי 2016.
המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה, אם וככל שתוגשנה הודעות עמדה של בעלי מניות והדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ"ל, הינו: יום שישי, 8 ביולי 2016.
המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה בכתב לחברה הינו: יום רביעי, 13 ביולי 2016, עד שעה 10:00.

הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני
בעלי מניות רשאים להצביע ביחס לכל ההחלטות אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית (להלן: "כתב הצבעה אלקטרוני"). כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תסתיים 6 שעות לפני מועד האסיפה (היינו- יום רביעי, 13 ביולי 2016, בשעה 09:00), אז תנעל מערכת הצבעה האלקטרונית.
עיון במסמכים
עותק של דוח זה עומד לעיון במשרד החברה כאמור לעיל בתיאום מראש עם עו"ד צליל קמרי, מזכירת החברה, בימים א'- ה' בין השעות 09:00 עד 16:00, וזאת עד למועד כינוס האסיפה. עותק של דוח זה מפורסם גם באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך בכתובת   www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בכתובת www.tase.co.il.

רוטשטיין נדל"ן בע"מ

developed by Moonsite 2014