Rotshtein | חותמת של איתנות פיננסית

חותמת של איתנות פיננסית

חברת רוטשטיין מושתתת על בסיס הון מוצק המאפשר לה יזמות מתקדמת ופריצות דרך וזאת תוך הקפדה של ההנהלה לשמור על חוסנה הכלכלי של החברה.

בנובמבר 1993 כצעד להרחבת בסיס ההון של החברה, הונפקה חברת ד.רוטשטיין לציבור ומאז נסחרות מניותיה בבורסה לני"ע בתל אביב. מנהליה, מתוקף אחריותם, דאגו לכך שכל הון שגויס, הופנה להשקעות במשק הנדל"ן והבנייה.

developed by Moonsite 2014