בוחנת אפשרות להנפקת אג"ח להמרה חדשה, טיוטה ראשונה של שטר הנאמנות ושל תמצית תניות

בוחנת אפשרות להנפקת אג"ח להמרה חדשה, טיוטה ראשונה של שטר הנאמנות ושל תמצית תניות

יובהר כי טיוטה זו של שטר נאמנות הינה בגדר טיוטה בלבד. נוסח שטר הנאמנות עשוי להשתנות עד למועד ההנפקה בפועל של סדרת
אגרות החוב (סדרה 1 ) של החברה, אם וככל שזו תונפק. יצוין, כי טרם ניתן אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, אישור רשות
ניירות ערך (אם וככל שיידרש) ואישור האורגנים המוסמכים בחברה להנפקת ניירות הערך לציבור. אין לרכוש או להתחייב לרכוש ניירות
ערך על פי טיוטה זו.

שתפו


שינוי גודל גופנים