זימון אסיפה כללית ל-4.1.21 – אישור מינוי מחדש של רו"ח ויו"ר דירק',דירקטור, מינוי מחדש של ב.שליטה כדירקטור,שיפוי ופטור, כתב הצבעה ועוד

זימון אסיפה כללית ל-4.1.21 – אישור מינוי מחדש של רו"ח ויו"ר דירק',דירקטור, מינוי מחדש של ב.שליטה כדירקטור,שיפוי ופטור, כתב הצבעה ועוד

דוח מיידי על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של החברה

 
 
 

כתב הצבעה על פי תקנות החברות )הצבעה בכתב והודעת עמדה(, התשס"ו-2005( להלן: "תקנות הצבעה
בכתב"(

 
 
 

הצהרה למועמד לכהונה כדירקטור בלתי תלוי על פי חוק החברות

שתפו


שינוי גודל גופנים