ארכיונים חודשיים:

זימון אסיפת אג"ח ו' ל-1.7.20-דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות,אשרור כהונת הנאמן,כתב הצבעה

הודעה בדבר זימון אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ו) של חברת רוטשטיין נדל"ן בע"מ

כתב הצבעה לאסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ו) של רוטשטיין נדל"ן בע"מ ("החברה") שתתקיים ביום 01/07/2020

קרא עוד

בוחנת אפשרות להנפקת אג"ח להמרה חדשה, טיוטה ראשונה של שטר הנאמנות ושל תמצית תניות

יובהר כי טיוטה זו של שטר נאמנות הינה בגדר טיוטה בלבד. נוסח שטר הנאמנות עשוי להשתנות עד למועד ההנפקה בפועל של סדרת
אגרות החוב (סדרה 1 ) של החברה, אם וככל שזו תונפק. יצוין, כי טרם ניתן אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, אישור רשות
ניירות ערך (אם וככל שיידרש) ואישור האורגנים המוסמכים בחברה להנפקת ניירות הערך לציבור. אין לרכוש או להתחייב לרכוש ניירות
ערך על פי טיוטה זו.

קרא עוד
שינוי גודל גופנים