ארכיונים חודשיים:

זימון אסיפה כללית ל-4.1.21 – אישור מינוי מחדש של רו"ח ויו"ר דירק',דירקטור, מינוי מחדש של ב.שליטה כדירקטור,שיפוי ופטור, כתב הצבעה ועוד

דוח מיידי על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של החברה

 
 
 

כתב הצבעה על פי תקנות החברות )הצבעה בכתב והודעת עמדה(, התשס"ו-2005( להלן: "תקנות הצבעה
בכתב"(

 
 
 

הצהרה למועמד לכהונה כדירקטור בלתי תלוי על פי חוק החברות

קרא עוד
שינוי גודל גופנים